Przejdź do treści strony

Realizatorzy

Liderem projektu "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim" jest

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

ul. Perseusza 13
67-200 Głogów
Tel: +48 (76) 727 60 70
Tel/Fax: +48 (76) 832 18 04
szansa@szansa.glogow.org
www.szansa.glogow.org

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do ludzi młodych, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli. U nas można uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, szkolnych. Pracujemy z ofiarami przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, agresji itp. W gronie naszych terapeutów pracują  psycholodzy, pedagodzy i prawnicy.

Naszymi partnerami w realizacji tego projektu są:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

ul. Sienkiewicza 2/5
58-300 Wałbrzych
Tel: +48 74 665 33 66
Tel/Fax: +48 74 665 33 67
fres@fres.org.pl

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) została założona w 2008 roku w wyniku porozumienia trzech dolnośląskich organizacji pozarządowych:

  • Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
  • Fundacji „Merkury”,
  • Stowarzyszenia Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej "Forum Wałbrzyskie".

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej jest bezpośrednim kontynuatorem działań utworzonego w ramach Partnerstwa „Muflon” Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej. Partnerstwo to - utworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal - jako jedno z pierwszych w Polsce, wypracowało model wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Organizacja oferuje szerokie wsparcie przy zakładaniu i zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej, również w zakresie pozyskiwania funduszy na ich działalność.

Misją FRES jest rozwój potencjału Człowieka na rzecz jego niezależności ekonomicznej i społecznej. Realizując misję Fundacja prowadzi szereg przedsięwzięć, samodzielnie lub z partnerami publicznymi i niepublicznymi. Dotychczas realizowane projekty dotyczyły w szczególności promocji Ekonomii Społecznej oraz inicjowania, tworzenia i w dalszej konsekwencji wspierania zbudowanych spółdzielni socjalnych. Fundacja bezpośrednio wsparła utworzenie i rozwój  22 spółdzielni na Dolnym Śląsku oraz 15 poza województwem.  Aktywność Fundacji jest skierowana również na sferę pracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym powstających i istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz ich rzecznictwo.

Działania Fundacji obejmują szkolenia, seminaria, konferencje, doradztwo, wsparcie dotacyjne, pożyczkowe, wyróżnianie i nagradzanie przedsiębiorstw, produktów oraz instytucji sprzyjających ich rozwojowi, promocję w mediach.

Więcej informacji tutaj: www.fres.org.pl.

Stowarzyszenie Forum Aktywnosci Lokalnej

ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
Tel: +48 74 848 01 00
Fax: +48 74 848 01 00
forumwalbrzyskie@hb.pl

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku i mieści się w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 1c. Najważniejsze projekty, które udało się zrealizować to działania współfinansowane z EFS skierowane głównie do osób bezrobotnych, uzależnionych, organizacji pozarządowych, ale również do osób pracujących.  Główne obszary działania FAL to: ekonomia społeczna, wspieranie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych, rozwój przedsiębiorczości, wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Forum Aktywności Lokalnej wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Forum Aktywności Lokalnej współtworzy wraz z partnerami, tj. Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej Wrocławskie i Wałbrzyskie Centra Przedsiębiorczości Społecznej, a także ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży„Szansa z Głogowa oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej Legnicki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji tutaj: www.forumwalbrzyskie.hb.pl .

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP)

Plac Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław 
Tel: +48 71 796 30 00 
Fax: +48 71 796 30 00 
wroclaw@rcwip.pl

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) jest stowarzyszeniem istniejącym od 2000 r. Misją organizacji jest „wspieranie społeczności Dolnego Śląska w sferze pożytku publicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Naczelnymi wartościami stowarzyszenia są: partnerstwo, ludzie i pasja, co odzwierciedla hasło przewodnie RCWIP: „Z pasją łączymy ludzi”.

RCWIP od lat prężnie rozwija działalność, która  obecnie obejmuje teren całego Dolnego Śląska. Posiada trzy biura - we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Swoją aktywnością udowadnia, że jest silną organizacją i chętnie dzieli się bogatym doświadczeniem. RCWIP zrealizował i nadal realizuje wiele projektów finansowanych zarówno z funduszy krajowych jak i europejskich. Aktywność ta jest ukierunkowana głównie na działania o charakterze społecznym, zgodne z misją. Jako organizacja wspierająca działa na rzecz innych organizacji pozarządowych, a także osób, które chciałyby zakładać organizacje. Wspiera inicjatywy oddolne i jest animatorem zmian społecznych.

Więcej informacji tutaj: www.rcwip.pl