Przejdź do treści strony

Oferta

Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej powstało jako kontynuacja Legnickiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Oferta Centrum skierowana jest do wszystkich osób fizycznych zainteresowanych założeniem podmiotów ekonomii społecznej oraz do organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, zainteresowanych jej utworzeniem (np. stowarzyszeń, fundacji). Oferujemy również osobne wsparcie dla podmiotów, które już posiadają powyższą działalność (organizacje z działalnością gospodarczą, spółdzielnie socjalne itp.).

W ramach działalności Centrum istnieje również możliwość skorzystania z szerokiej oferty usług doradczych.
Ośrodek powstał w ramach partnerstwa zawiązanego przez dolnośląskie organizacje pozarządowe na rzecz promocji integracji społecznej. Głównym celem działań jest prowadzenie działalności informacyjno-doradczej oraz szkoleniowej dotyczącej zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej.

Podstawową funkcją Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest:

 1. udzielanie informacji dotyczących:
  • specyfiki ekonomii społecznej,
  • tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (doradztwo przy tworzeniu statutów, dokumenty związane z założeniem - formularze KRS, uchwały, rejestracja),
  • aspektów prawnych związanych z tworzeniem i zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej,
  • zagadnień ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych,
  • funkcjonujących w regionie podmiotów gospodarki społecznej, 
  • dzialalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych,
  • wypracowania pomysłu na działalność gospodarczą - tworzenie produktów, usług, badanie zapotrzebowania, marketing w spółdzielniach socjalnych,
  • zarządzanie podmiotami gospodarczymi
 2. prowadzenie poradnictwa i szkoleń z zakresu:
  • tworzenia podmiotów gospodarki społecznej,
  • zarządzania podmiotami gospodarki społecznej w aspekcie finansowym, księgowym i prawnym
  • działalność odpłatna i działalność gospodarcza w NGO
  • marketing w podmiotach ekonomii społecznej

Szczegołowa oferta Legnicko-Głogowskiego Centrum Przedsiębioeczości Społecznej:

----------------------------------------------------------------------

I. Oferta dla osób fizycznych

1. Organizacja szkolenia „Z Ekonomią Społeczną na Ty” – zachęcenie do działania w podmiotach Ekonomii Społecznej, a także do korzystania z innych usług projektu:

 • produkt podmiotu ekonomii społecznej
 • księgowość w podmiotach ekonomii społecznej
 • budowanie zespołu
 • marketing
 • zarządzanie podmiotami ES
 • działalność gospodarcza podmiotu
 • biznes plan

Udział w cyklach edukacyjnych, szkolenia trzydniowe wyjazdowe celem jest:

 1. rozwój istniejących podmiotów w zakresie tworzenia nowych usług, produktów, nowych obszarów działania:
 2. aspekty formalno- prawne
 3. otoczenie NGO
 4. biznesplan
 5. nisze rynkowe,
 6. elastyczne formy zatrudnienia kobiet
 7. wzmocnienie liderów pod kątem kompetencji w obszarach:
 • prezentacja projektu,
 • dobre praktyki w Polsce i za granicą,
 • ekonomia społeczna jako pomysł na własną aktywność,
 • dyskusja o problemach w danej społeczności
 • źródła finansowania działań społecznych

2. Szkolenie w ramach cyklu edukacyjnego: „Zakładanie i prowadzenie podmiotów Ekonomii Społecznej” – przygotowanie osób fizycznych do założenia i prowadzenia podmiotów Ekonomii Społecznej (3 szkolenia wyjazdowe trzydniowe):

 • aspekty formalno-prawne (rejestracja, statut, obowiązki wobec ZUS i US itp.)
 • praca w zespole
 • tworzenie usług
 • biznesplan
 • elastyczne formy zatrudnienia i równouprawnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej

3. Udział w warsztatach stacjonarnych skierowanych, do osób chcących założyć podmioty Ekonomii Społecznej:

 • wypracowanie biznesplanów
 • pozyskiwanie funduszy na działalność

4. Bezpłatna oferta doradcza:

Zakres doradztwa obejmuje między innymi zagadnienia związane z: rejestracją i prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, sporządzaniem biznesplanu, marketingiem i sprzedażą, aspektami prawnymi i finansowymi, budowaniem i zarządzaniem projektami. Odbiorcy doradztwa będą mogli skorzystać również z bogatej oferty udostępnionej literatury poruszającej zagadnienia związane z problematyką ekonomii społecznej. Usługa świadczona w Legnicy i Głogowie. Możliwe jest również świadczenie doradztwa dla grupy odbiorów na obszarze powiatu.

 

II. Oferta dla podmiotów Ekonomii Społecznej

1. Udział w szkoleniach otwartych – mające na celu zwiększenie potencjału podmiotów Ekonomii Społecznej. Szkolenia dwudniowe, wstępnie planowane zagadnienia:

zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – społeczeństwo informacyjne

 • planowanie,
 • zespół,
 • monitoring jakości,
 • budowanie kapitału finansowego
 1. Bezpłatna oferta doradcza.
 2. Wsparcie prawno-księgowe. Planowane są spotkania z ekspertami z zakresu księgowości i prawa, wyposażające uczestników w wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w organizacjach i zagadnień prawnych.
 3. Usługi marketingowe wspierające potencjał wybranych podmiotów Ekonomii Społecznej:
 • zamieszczenie informacji o produktach i usługach w internetowym informatorze
 • możliwość utworzenia lub rozbudowania strony www
 • przygotowanie filmu promującego usługi podmiotów Ekonomii Społecznej, a także emisja w mediach Internetowych
 • produkcja ulotek promujących podmioty Ekonomii Społecznej
 • przekazanie pakietów promocyjnych dla  podmiotów Ekonomii Społecznej

a) Rozwój istniejących podmiotów w zakresie tworzenia nowych usług, produktów, nowych obszarów działania:

 • aspekty formalno- prawne,      
 • otoczenie NGO,
 • biznesplan,
 • nisze rynkowe,
 • elastyczne formy zatrudnienia kobiet

b) Wzmocnienie liderów pod kątem kompetencji w obszarach:

 • zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – społeczeństwo informacyjne,
 • planowanie,
 • zespół,
 • monitoring jakości,
 • budowanie kapitału finansowego

 

Zakres doradztwa obejmuje między innymi zagadnienia związane z: prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, marketingiem i sprzedażą, aspektami prawnymi i finansowymi, budowaniem i zarządzaniem projektami. Odbiorcy doradztwa będą mogli skorzystać również z bogatej oferty udostępnionej literatury poruszającej zagadnienia związane z problematyką ekonomii społecznej. Usługa świadczona w Legnicy i Głogowie. Możliwe jest również świadczenie doradztwa dla grupy odbiorów  w terenie.

 

III. Oferta dla instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej

Wsparcie budowania sieci współpracy podmiotów Ekonomii Społecznej, które obejmie:

 • diagnozę lokalnych potrzeb oraz identyfikację możliwych form współpracy w kontekście rozwoju ekonomii społecznej w powiecie.
 • budowanie lub rozwój sieci współpracy na rzecz podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

Działanie realizowane poprzez:

 • organizacje lokalnych spotkań animacyjnych,
 • seminaria wyjazdowe.

 

Zakładane efekty działań:

 • budowanie założeń do wspólnych projektów, w tym możliwych do współfinansowania przy wsparciu środków unijnych.
 • aktywizacja i rozwój podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m.in.: powstawanie spółdzielni socjalnych oraz rozwój działalności sprzedażowej wśród organizacji pozarządowych).
 • wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych promujących powiat legnicki.