Przejdź do treści strony

Materiały do pobrania

Poniżej dokumenty dotyczące uczestnictwa w projekcie (szkoleniach, cyklach edukacyjnych, itp.):

Dokumenty:

Skarga 

Pochwała

Deklaracje uczestnictwa w projekcie

Deklaracja osoba fizyczna

Deklarcja osoba z podmiotu

Deklaracja podmiotu

Zakładanie Spółdzielni Socjalnej

W tym dziale znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania spółdzielni socjalnej.

Ustawy:

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Nowelizacja Utawy o spółdzielniach socjalnych

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

W sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych
dla spółdzielni socjalnych

Dokumenty:

Wzór statutu dla spółdzielni socjalnej

Lista członków założycieli

Uchwała o powołaniu komisji skrutacyjnej

Uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej

Uchwała o przyjęciu statutu

Uchwała o wyborze zarządu

Protokół z zebrania założycielskiego

Opis planowanego przedsięwzięcia

KRS-WH

KRS-WK

WN-O

KRS-WM

KRS-W5

Pomoc de minimis

Zaświadczenie o zarobkach

Zaświadczenie PCPR o niepełnosprawności

Zaświadczenie CIS - potwierdza statut osoby zamierzającej otworzyć spółdzielnie socjalną

Zaświadczenie OPS - bezdomność

Zaświadczenie PCPR - uchodźctwo

Zaświadczenie ZLO - uzależnienie

Zaświadczenie ZOZ - uzależnienie

Zaświadczenie PUP - bezrobocie

Wniosek o założenie spółdzielni

Oświadczenie o przyznanie środków z funduszu pracy

NIP 2

RG 1

RG RD

ZUS ZUA - zgłosznie pracowika do ZUS

ZUS ZPA - zgłoszenie płatnika składek do ZUS

ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

VAT R - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

Projekt zmian rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (projekt z 22 lipca 2011 r.)

Zakładanie fundacji

W tym dziale znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania fundacji.

Ustawy:

Ustawa o fundacjach

Dokumenty:

Oświadczenie woli - wzór

Uchwała w sprawie powołania zarządu - wzór

Uchwała w sprawie powołania czlonków rady fundacji - wzór

KRS W20

KRS WK

KRS WF

KRS WM

KRS Z20

KRS ZY

NIP 2 - zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

RG 1 - zgłoszenie do GUS (REGON)

Procedura bezpieczeństwa finansowego - przykład - źródło www.ngo.pl

Zakładanie stowarzyszeń

W tym dziale znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania stowarzyszenia.

Ustawy:

Prawo o stowarzyszeniach

Dokumenty:

Przykładowy statut

Lista obecności -wzór

Protokół z zebrania załozycielskiego - wzór

Uchwała o powolaniu stowarzyszenia - wzór

Uchwała o przyjęciu statutu stowarzyszenia - wzór

Uchwała o wyborze komitetu załozycielskiego - wzór

Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia - wzór

Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej stowarzyszenia - wzór

KRS W20

KRS WK

KRS WF

KRS WM

KRS Z20

KRS ZY

NIP 2 - zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

RG 1 - zgłoszenie do GUS (REGON)

Procedura bezpieczeństwa finansowego - przykład - źródło www.ngo.pl

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (źródło http://www.dfop.org.pl/x/605379)

W związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276) dotyczącymi m.in. stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji przekazujemy Państwu przykładową Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z załącznikami do Instrukcji do wykorzystania w Państwa organizacjach. Dokument przygotowany został we współpracy z Magdaleną Wasylkowską – Michór radcą prawnym z Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej.

Pozostałe obowiązki wynikające z ustawy:

  • dokonanie wyboru osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego - o tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co mieści się w zakresie kompetencji zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Warto jednak sprawdzić w statucie, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji;
  • uzyskanie certyfikatu przez wybraną przez organizację osobę/osoby. W tym celu konieczne jest przejście e-learningowego szkolenia, które udostępnione zostało przez GIIF na stronie: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/;
  • rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, to znaczy takich, których suma jest wyższa niż 15 tys. euro (np. dotacja w trzech transzach).

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji odnośnie Ustawy i wynikających z niej obowiązków dla organizacji pozarządowych prosimy o kontakt z dyr. DFOP Marią Mika pod nr tel. 71 793 23 24 lub: maria.mika@dfop.org.pl

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązki instytucji obowiązanej wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4