Przejdź do treści strony

Stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie trybu powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

20.10.2014 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Chcieliśmy przedstawić stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie trybu powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie trybu powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 30 czerwca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałą procedurę powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP), na wspólny wniosek ponad 50 organizacji. DRDPP ma być, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  organem konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu wojewódzkiego. W rozumieniu tej ustawy ma pełnić funkcję prowadzenia dialogu obywatelskiego w sferze zadań publicznych. Nie stanowi natomiast w żaden sposób formy reprezentacji organizacji pozarządowych i nie zastępuję związków, federacji i koalicji.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych uznając ważność prowadzenia dialogu z samorządem wojewódzkim w dniu tegorocznych Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych „Dnia Społecznej SUPER MOCY” we Wrocławiu (25.05.2014) zwróciła się z apelem do dolnośląskich NGO o zebranie ponad 50 podpisów pod wnioskiem do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Bardzo nas ucieszyła informacja, że Zarząd Województwa przyjął wniosek o powołanie DRDPP. Jednocześnie zmartwiła nieczytelna i niejasna procedura wyboru kandydatów z organizacji pozarządowych. Dlatego wspólnie z Dolnośląską Radą ds. Młodzieży zwróciliśmy się już w lipcu o uszczegółowienie tej procedury. Zostało to uczynione, ale w postaci komunikatu na stronie internetowej. Nie jest to zmiana treści uchwały Zarządu Województwa. Kilka organizacji członkowskich zwróciło nam także uwagę, że Uchwała ta została przyjęta niezgodnie z aż dwoma uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:

  1. W sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu (nr NR IX/134/11  z dnia 20.04.2011 r.),
  2. Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017 (Nr XL/1221/13 z dnia 26.09.2013 r.).

Dlatego w trosce o legalność i prawidłowość powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwróciliśmy się z pismem do Zarządu Województwa w sprawie poprawienia tych błędów formalno-proceduralnych. Liczymy bowiem na to, że powołana DRDPP będzie mogła pełnić funkcję ciała dialogu, z trybem jej powołania przygotowanym w pełni partycypacyjnie z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ich wyrażaną wolą w tym zakresie, a także z wybranymi przedstawicielami organizacji pozarządowych w sposób demokratyczny i nie budzący wątpliwości.

Nasze wątpliwości dotyczące trybu powołania DRDPP nie są bezpodstawne – posiadamy opinię prawną w tym zakresie, a nade wszystko wspomnienie próby powołania DRDPP w 2005 r. Wówczas Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał Radę, jej członkowie otrzymali nominacje na piśmie, ale nigdy Rada nie rozpoczęła pracy, gdyż Wojewoda uchylił uchwałę Zarządu Województwa dopatrując się uchybień proceduralno-formalnych. Nie chcielibyśmy, aby kolejna próba powołania DRDPP była nieudaną i budziła tylko niesmak wśród osób kandydujących i całego środowiska organizacji pozarządowych Dolnego Śląska.

Podkreślamy, że Zarząd Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w pełni docenia i szanuje wszystkich kandydatów zgłoszonych do DRDPP, ich dotychczasowe dokonania oraz otwartość na pracę w organie konsultacyjno-opiniodawczym, jakim jest Rada. 

Mając to wszystko na uwadze staramy się dbać, aby współpraca samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi, była realizowana zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, a także zasadami partnerstwa, suwerenności stron, jawności oraz w sposób partycypacyjny, włączający dolnośląskie organizacje pozarządowe w proces tworzenia i realizowania prawa dotyczącego ich celów statutowych.

Dlatego nie kwestionując idei tworzenia Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także zgłoszonych kandydatów, oczekujemy od Zarządu Województwa uchylenia uchwały z dnia 30 czerwca br. w sprawie trybu powołania DRDPP oraz rozpoczęcia procesu tworzenia Rady z uwzględnieniem konsultacji społecznych, aby nie naruszać przyjętego i obowiązującego prawa.

Zarząd Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

« Powrót do listy