Przejdź do treści strony

Informacja na temat działalności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dot. pokrzywdzonych

17.10.2014 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konkursie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, który zostanie ogłoszony z końcem października br.

Informacja na temat działalności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dot. pokrzywdzonych

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że na podstawie przepisów art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ­– Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. Nr 189), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje (w tym kościoły i związki wyznaniowe), mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W części dot. pokrzywdzonych, dotacji udziela się na dofinansowanie następujących rodzajów świadczeń pomocowych na rzecz ofiar przestępstw i członków ich rodzin:

  1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną; w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
  3. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  4. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
  5. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  6. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  7. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt. 1-7;
  9. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  10. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Do dnia 31 października na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), w dziale „Ogłoszenia” oraz  w dziale poświęconym pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem (http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/), zamieszczone zostanie ogłoszenie o kolejnym, VII konkursie ofert, wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami i dokumentacją. Na złożenie oferty zostanie określony termin 21 dni.

Obecnie na stronach MS dostępna jest dokumentacja konkursowa, która dotyczyła poprzedniego, VI konkursu.  Z pewnością, w związku z uzyskiwanymi doświadczeniami, a także uwagami zgłaszanymi przez podmioty działające w obszarze pomocy pokrzywdzonym, do opracowywanej właśnie dokumentacji konkursowej zostaną wprowadzone zmiany. Tym  niemniej poprzednia dokumentacja konkursowa może posłużyć do ew. wstępnego opracowania oferty konkursowej.

W uwagi na potrzebę rozszerzania oferty pomocowej, zachęcamy do zapoznania się z działalnością Funduszu oraz składania ofert w nadchodzącym konkursie.

« Powrót do listy